ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันโปรดตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล  ของท่านให้ถูกต้อง
หากไม่ถูกต้องให้แจ้งทางอีเมล์ Admin@roboinnovator.com

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 (ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนหรือเพิ่มผู้เข้าแข่งขันในทีม)

>>>Download รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน